สถิติการบำบัดรักษา

สถิติการบำบัดรักษาในแต่ละเดือน
เดือนมกราคม                จำนวน 
1,791 คน
เดือนกุมภาพันธ์             จำนวน 4,845 คน
เดือนมีนาคม                  จำนวน 4,871 คน
เดือนเมษายน                 จำนวน 5,226 คน
เดือนพฤษภาคม             จำนวน 5,392 คน
เดือนมิถุนายน                จำนวน 3,246 คน
เดือนกรกฎาคม              จำนวน 3161 คน
เดือนสิงหาคม                 จำนวน 4753 คน
เดือนกันยายน