สายบุญสร้างบารมี

 1.          รายชือคณะสายบุญต่างๆที่ร่วมทอดผ้าป่ามหาบารมี สร้างองค์พ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์
  1 ส.ส.นพดล พลเสน(อุทัยธานี)                         2 อดีต ส.ส.โสภน โกชุม
  3 คุณกรุงศรีวิไล สุทินเผือก                              4 คุณสมิต จิตเพียรธรรม
  5 คุณเรืองฤทธิ์ ศิริสวัสดิ์                                  6 คุณอิทธิ ภักตร์นิลรัตน์
  7 มูลนิธิธรรมสิริบูลย์                                       8 คุณธรรศ์ พวงมาลัย(หมอเล็ก)
  9 คณะศิษย์ตอกเส้นทั้ง ๒๕ รุ่น                         10 คุณศิรินา พูนศิริ(พระยาทอง)
  11 คุณจิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์                           12 CHAN RUENGRUNG
  13 คุณวิโชค เพชรแก้ว                                   14 คุณโอฬาร อัศวฤทธิกุล
  15 คุณเลิศศักดิ์ ทรงตระกูลไพศาล                16 คุณรณพร นาคสุทธิ์
  17 คุณทวนธน คำมีศรี                       18 บริษัท เค.เอ็ม.อินโนเวท(1996) จำกัด
  (คุณโรสมาลิน เพ็ญจันทร์)
  19 คุณวิริศัลก์ โชติวีระนนท์               20 คุณภูมภัสส์ ธนวจีพูนเพชร
  21 อาจารย์ฉัฐณัฐ วิมลธีรโชต           22 คุณสรนัน โพคา คุณกฤษพรต แซ้ลี้
  23 คุณรุ่งโรจน์ บุณยทรัพยากร (เจนิฟู้ด)24 ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
  25 คุณสุพัฒก์ ชุ่มช่วย                          26 คุณประเสริฐ นพคุณขจร
  27 คุณอธิวัฒน์ ธรรมสิริบูรณ์                28 คุณนลินธรณ์ ธรรมสิริบูรณ์
  29 คุณอิงครัตน์ ธรรมสิริบูรณ์               30 คุณเกรียงไกร บุญเลื่อน
  31 คุณรนิดา ขันทอง                           32 คุณนิยม ศรีดวงจันทร์
  33 คุณอุทัย สุนทรเอกจิต                     34 คุณสาธิต สาตรพันธ์
  35 คุณบัณฑิต คำโกน                        36 ดร.ดรัณ เตชะโสภณวณิช
  37 คุณอัศวิน รุ่งเรือง                          38 คุณกนกพร รุ่งเรือง
  39 คุณนภาพร รุ่งเรือง                        40 จิตตวรา รุ่งเรือง
  41 คุณอารีรัตน์ บุญหวา                     42 คุณนารี เอี่ยมฉิม
  43 คุณภุมภัสส์ ธนวจีพูนเพชร             44 คุณมาลิสา คงสั้น
  45 บุษราพร  ทองรุ่งเรือง                     46 ป้าสุภาพร  ลิ่มอรุณ