รายชื่อเจ้าภาพทอดผ้าป่า

ทอดผ้าป่า ๑ พรายชื่อเจ้าภาพ ทอดผ้าป่า วันที่๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

 1. นักเรียนรุ่นที่๓๐                                                                                    ๑กอง ๖๔๐๐ บาท
 2. ร้านจิ้นโฮม                                                                                         ๑กอง ๒๔๐๐ บาท
 3. วราพร พญาหทัย                                                                                 ๑กอง ๒๔๐๐ บาท
 4. วาสนา ฤิทธิ์สังข์                                                                                  ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท
 5. เอมอร กิจเลศไพโรจน์                                                                        ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท
 6. นางจินดา วิลล์มิน และครอบครัว                                                           ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท
 7. นางปิณิดา น.ส.วรุณยุภา คงมั่น                                                            ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท
 8. พวงเพชร สงวนสัจพงษ์                                                                        ๑ กอง ๒๖๐๐ บาท
 9. นายธวัลรัตน์ ไตรวุฒิสกุล                                                                    ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท
 10. คุณนฟมล ปฐมภัทรกุล และเพื่อนๆ                                                     ๑ กอง ๑๐,๐๐๐ บาท
 11. นายวิเชียร สอนเพียร                                                                           ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท
 12. พระมหาธานินทร์ อาทิตวโร                                                                  ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท
 13. นางสาวบุญอารักษ์ โอเจริญ                                                                 ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท
 14. นางสาววัชราภรณ์ อิทร์แปลง                                                                ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท
 15. นางสาว ภัสวรินทร์ กิตติกูลวรวัชร์                                                        ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท
 16. นายคมสันต์ ไทยเจริญ                                                                        ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท
 17. นายธนกร ภูวตวงสิน                                                                           ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท
 18. มนทิรา รักแจ้ง                                                                                    ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท
 19. นายเพชร วงศ์วิลาวัณย์                                                                        ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท
 20. นายไพบูลย์ สายสุวรรณ                                                                      ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท
 21. คุณมนตรี-อมรรัตน์ ศิริวงษ์วิบูลย์                                                           ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท
 22. นายกระจ่าง อัฐนาค                                                                            ๑ กอง ๒๔๐๐ บาท                                           อานิสงส์ที่ซื้อที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ จะได้สมบัติที่ดินทำเลทองมีค่ามีราคา อานิสงส์สร้างพ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ จะได้พบหมอดี ยาทิพย์ ศิษย์พ่อปู่ รักษาหายเป็นอัศจรรย์อานิสงส์สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมจะได้พบ บริวาลเป็นคนดีมีศิลมีธรรมซื่อสัตย์กตัญญูพระมหาสีไพร ประธานมูลนิธิโพธิรังสี ตอกเส้น ๒,๖๐๐ปี
  โทร 02 963 3612-5 , 061 143 1385-7 , 081 006 0504

ลงแอ็ป๑